Algemene Leveringsvoorwaarden Rhandor Events Augustus 2013 verkoop/reparatie/verhuur

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden
Lid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten, inclusief de overeenkomsten terzake huur en verhuur, door Rhandor Events, gevestigd te Veenendaal aangegaan.
Lid 2. De overeenkomst komt tot stand doordat de koper/huurder het aanbod van Rhandor Events inzake de verkoop/verhuur mondeling heeft geaccepteerd, en derhalve nog voordat de overeenkomst schriftelijk is vastgelegd. Met de mondelinge acceptatie al van het aanbod van Rhandor Events inzake koop/verkoop/verhuur worden de onderhavige algemene voorwaarden onderdeel van de gesloten overeenkomst.
Lid 3. Bijzondere bepalingen, die derhalve afwijken van de onderhavige algemene voorwaarden, zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk tussen Rhandor Events en koper/huurder zijn overeengekomen.
Lid 4. In voorkomende gevallen dient in het kader van deze voorwaarden Rhandor Events te worden aangemerkt als opdrachtnemer i.p.v. verkoper/verhuurder en dient koper/huurder te worden aangemerkt als opdrachtgever.

Artikel 2. Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.
Lid 1. Rhandor Events aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
Lid 2. Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden van deze contractpartijen en/of derden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Rhandor Events onverlet, tenzij deze algemene voorwaarden van Rhandor Events strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.
Lid 3. Algemene voorwaarden worden slechts door Rhandor Events aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Op latere transacties zullen niet automatisch opnieuw de algemene voorwaarden c.q. inkoopvoorwaarden van deze contractpartijen c.q. derden van toepassing zijn. Uitdrukkelijk dient per transactie te worden overeengekomen dat in die gevallen de voorwaarden van de contractpartijen en/of derden van toepassing zijn. Is dat niet uitdrukkelijk overeengekomen, dan gelden de algemene leveringsvoorwaarden van Rhandor Events.

Artikel 3. Aanbiedingen
Lid 1. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Lid 2. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Rhandor Events, exclusief omzetbelasting en exclusief emballage.
Lid 3. Gegevens in drukwerken verstrekt door Rhandor Events zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Rhandor Events niet.

Artikel 4. Duur van de overeenkomst
Lid 1. De overeenkomst betreffende verhuur is gesloten voor bepaalde tijd, indien niet anders uitdrukkelijk is overeengekomen. De overeenkomst voor onbepaalde tijd loopt vanaf de datum, die in de overeenkomst is vermeld.
Lid 2. Bij het vaststellen van de looptijd van de huurovereenkomst, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

Artikel 5. Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten (personeel/uitzendkrachten) van Rhandor Events, binden deze laatste niet, voor zover ze door Rhandor Events niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en de medewerkers die geen procuratiebevoegdheid hebben. De ondergeschikten van Rhandor Events hebben dan ook niet de bevoegdheid Rhandor Events te binden aan contractpartijen en/of derden, indien Rhandor Events zelf niet voor schriftelijke bevestiging zorgdraagt.

Artikel 6. Overeenkomst
Lid 1. De overeenkomst van koop en verkoop/verhuur van zaken wordt pas bindend voor Rhandor Events door zijn schriftelijke bevestiging. Zulks ter voorkoming van onduidelijkheden indien ex artikel 5 ondergeschikten van Rhandor Events afspraken met contractpartijen/derden hebben gemaakt.
Lid 2. Elke met Rhandor Events aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de koper/huurder/opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling, in de gevallen waarin niet als hoofdregel op de voet van artikel 32 van deze voorwaarden contante betaling wordt gevraagd. Koper/huurder/opdrachtgever zal toestaan dat Rhandor Events zo nodig informatie betreffende de (aspirant-) koper/huurder/opdrachtgever opvraagt, voor welke informatie Rhandor Events zich zal kunnen wenden tot bijvoorbeeld BKR te Tiel, Graydon te Den Haag etc.
Lid 3. Aan gegevens betreffende de aangeboden zaken zoals eigenschappen, maten, kleur etc., alsmede aan gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Rhandor Events bij de aanbieding verstrekt, zijn voor derden geen aanspraken te ontlenen. Rhandor Events heeft deze gegevens uitsluitend te goeder trouw verstrekt. Enkel indien het aan grove schuld of opzet van Rhandor Events is toe te schrijven dat er onjuiste informatie wordt verstrekt, is Rhandor Events eventueel aansprakelijk.

Artikel 7. Waarborgsom
Lid 1. In geval van huur/verhuur is huurder verplicht, voordat hij de gehuurde zaken in ontvangst neemt, aan Rhandor Events desgewenst een door hem vast te stellen waarborgsom te betalen.
Lid 2. Rhandor Events behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te verrekenen met de waarborgsom. Eveneens met de waarborgsom zullen mogen worden verrekend kosten van reparatie c.q. reiniging zoals hieronder vermeld in artikel 15 inzake opzegging/ontbinding.
Lid 3. Rhandor Events is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van de huurovereenkomst, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens Rhandor Events heeft voldaan, aan de huurder terug te geven. Enkel indien de waarborgsom langer dan 30 dagen bij Rhandor Events uitstaat, is Rhandor Events verplicht hierover een rentevergoeding te betalen.

Artikel 8. Prijzen
Lid 1. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
Lid 2. Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig. Rhandor Events wordt door deze prijslijsten en reclamematerialen in principe niet gebonden. De tussen partijen bij overeenkomst af te spreken prijs is bindend.
Lid 3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze in de overeengekomen prijs worden doorberekend.
Lid 4. Indien de prijsstijging meer dan 2 % bedraagt ter zake de overeengekomen koopsom, heeft Rhandor Events het recht deze verhoging in de koopsom door te voeren. Koper heeft de verplichting deze verhoging zonder meer te betalen.
Lid 5. Getoonde en overeengekomen prijzen zijn altijd exclusief omzetbelasting.

Artikel 9. Gedeeltelijke levering/levering en terugbezorging
Lid 1. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van zaken van een samengestelde order, kan worden gefactureerd. In een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel 32 inzake 'betaling'.
Lid 2. De huurder dient zelf de gehuurde zaken bij Rhandor Events op te halen en bij beëindiging van de huurovereenkomst aan Rhandor Events terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk is overeengekomen, dat Rhandor Events zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde zaken zal belasten.
Ook in laatst bedoeld geval geschiedt het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de huurder niet in staat is zelf de van Rhandor Events gehuurde zaken terug te brengen, is Rhandor Events gerechtigd die zaken zelf terug te halen, waarbij de kosten van het terughalen van die zaken ook geheel voor rekening komen van huurder.
Lid 3. Indien de datum voor het terugbezorgen van de zaken wordt overschreden, is de huurder aan Rhandor Events een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van Rhandor Events op verdere schadevergoeding. Deze verdere schadevergoeding kan bijvoorbeeld bestaan in het vergoeden van schade aan Rhandor Events, die deze lijdt, doordat specialistische apparatuur, die Rhandor Events aan anderen op termijn heeft verhuurd, niet tijdig door de huurder ten deze bij Rhandor Events wordt terugbezorgd, waardoor Rhandor Events zich geconfronteerd ziet met eventuele claims van de zijde van de nieuwe huurder, tegenover wie Rhandor Events zijn verplichtingen niet kan nakomen ten gevolge van verzuim aan de zijde van de huurder ten deze.

Artikel 10. Leveringstermijnen
Lid 1. De tussen partijen afgesproken leveringstermijnen gelden als door Rhandor Events bij benadering aangegeven. Rhandor Events kan niet instaan voor levering van gekochte/verhuurde zaken op een exact tijdstip.
Lid 2. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Rhandor Events zijn de zaken te leveren. Mocht te late levering plaatsvinden, dan is Rhandor Events ter zake die te late levering niet aansprakelijk, behoudens indien de te late levering een gevolg is van Rhandor Events’s opzet of grove schuld.
Lid 3. Wanneer bestelde zaken, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de koper/huurder/opdrachtgever zijn afgenomen, staan die zaken voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 11. Personeel van Rhandor Events
Indien de koper/huurder/opdrachtgever bij het laden en/of lossen en/of het uitvoeren van andere werkzaamheden met betrekking tot de verkochte/gehuurde zaken gebruikmaakt van de diensten van werknemers van Rhandor Events, worden deze werknemers geacht op dat moment hun werkzaamheden/diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de koper/huurder/opdrachtgever. Voor wat betreft eventueel onjuist handelen van dit personeel onder verantwoordelijkheid van de koper/huurder/opdrachtgever zoals hiervoor bedoeld, is koper/huurder tegenover Rhandor Events eveneens aansprakelijk voor wat betreft vergoeding van de volledig geleden schade. Deze aansprakelijkheid geldt vanaf het moment waarop de koper/huurder/opdrachtgever bij Rhandor Events doende is om met behulp van personeel van Rhandor Events zaken in de auto te laden, zelfs al moet op dat moment de schriftelijke overeenkomst met Rhandor Events nog worden getekend.

Artikel 12. Emballage
Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend. Emballage wordt niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage in relatie tot de te leveren apparatuur is ter beoordeling van Rhandor Events.

Artikel 13. Aanbetaling
Lid 1. Rhandor Events is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25 % te vragen, in de gevallen waarin bij wijze van uitzondering niet op de voet van artikel 32 contante betaling wordt gevraagd. Als regel is Rhandor Events gerechtigd bij levering/afgifte direct contante betaling te verlangen.
Lid 2. Indien door toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenissen zijdens Rhandor Events de overeenkomst wordt ontbonden, heeft de koper/huurder/opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling dan wel van de betaalde koop-/huursom. Daarnaast heeft de koper/huurder/opdrachtgever recht op schadevergoeding, zoals hieronder in deze voorwaarden verder geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door koper/huurder/opdrachtgever vooruitbetaalde bedrag c.q. de door koper/huurder/opdrachtgever betaalde koop-/huursom, deel uitmaakt.

Artikel 14. Vervoer
De verzending geschiedt op de wijze als door Rhandor Events aangegeven. Wenst de koper/huurder/opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresse verzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn, kopers/huurders/opdrachtgevers, rekening.

Artikel 15. Meer- en minderwerk
Lid 1. Rhandor Events behoeft alleen dat te presteren, hetgeen tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
Lid 2. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
Lid 3. Door Rhandor Events te maken kosten die hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, doch samenhangend met de nakoming door Rhandor Events van de gesloten overeenkomst, mogen aan de koper/huurder/opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 16. Wijziging van de overeenkomst
Lid 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de koper/huurder/opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden aan de koper/huurder/opdrachtgever extra door Rhandor Events in rekening gebracht.
Lid 2. Door de koper/huurder/opdrachtgever, na het sluiten van de overeenkomst, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de koper/huurder/opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Rhandor Events ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de koper/huurder/opdrachtgever.
Lid 3. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Rhandor Events buiten zijn verantwoordelijkheid en ook buiten zijn risico wordt overschreden.

Artikel 17. Annuleren
Lid 1. Indien de koper/huurder/opdrachtgever de overeenkomst annuleert en/of de zaken weigert af te nemen, is hij verplicht de door Rhandor Events reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt, tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten ter zake personeel wat met de be- of verwerking van de gekochte zaken is bezig geweest, over te nemen.
Lid 2. De koper/huurder/opdrachtgever zal eveneens aan Rhandor Events als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen koopsom/huursom. Koper/huurder/opdrachtgever is voorts verplicht Rhandor Events te vrijwaren tegen vorderingen van derden, als gevolg van de annulering van de koop-/huurovereenkomst en/of de weigering van de zaken.
Lid 3. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel, behoudt Rhandor Events zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst, met eventueel aanvullende schadevergoeding, dan wel, in geval van ontbinding van de overeenkomst, vervangende schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18. Reserveringen
Lid 1. De huurder/opdrachtgever heeft de mogelijkheid om zaken te reserveren voor een vastgelegde datum. Deze reservering is geldig tot zeven dagen voor gewenste leverdatum van zaken. Reserveren van zaken voor opdrachten waarvan de leverdatum binnen zeven dagen na reservering is, is niet mogelijk.
Lid 2.  Indien de reservering niet definitief als huur- of leverovereenkomst is vastgelegd, vervalt de plicht voor Rhandor Events om gereserveerde zaken op vastgelegde datum te leveren.
Lid 3. Het als huur- of leverovereenkomst vastleggen van een reservering is de verantwoording van de koper/huurder/opdrachtgever. Rhandor Events is niet verantwoordelijk voor verzuim door koper/huurder/opdrachtgever en is derhalve niet tot schade- of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

Artikel 19. Reclame/controle op goede staat van de zaken
Lid 1. Koper/huurder/opdrachtgever is verplicht terstond na de levering/in ontvangst name van de gekochte/gehuurde zaken deze grondig te inspecteren op gebreken. Bij aanwezigheid van gebreken dient koper/huurder/opdrachtgever Rhandor Events terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de koper/huurder/opdrachtgever niet binnen acht dagen na de dag van de levering Rhandor Events wijst op de gebreken, die bij onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de koper/huurder/opdrachtgever geacht met de staat waarin de gekochte/gehuurde zaken zijn geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
Lid 2. Rhandor Events dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming tussen partijen zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
Lid 3. Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
Lid 4. Indien de reclame naar het oordeel van Rhandor Events c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal Rhandor Events hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste 50 % van de factuurwaarde van de geleverde/verhuurde zaken, hetzij de geleverde/verhuurde zaken gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. Rhandor Events is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

Artikel 20. Verplichtingen huurder
Lid 1. De huurder is verplicht de gehuurde zaken slechts overeenkomstig de bepalingen van deze voorwaarden en van de gesloten overeenkomst te gebruiken. In het bijzonder zal de huurder:
de gehuurde zaken overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, die aan huurder bij aflevering van de zaken zijn meegedeeld en/of overhandigd, behandelen;
geen veranderingen aan de gehuurde zaken mogen aanbrengen;
Rhandor Events te allen tijde toegang tot de gehuurde zaken moeten verschaffen;
aanspraken van derden op de gehuurde zaken af moeten wijzen en Rhandor Events moeten vrijwaren;
onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van Rhandor Events mogen doen geschieden.
Lid 2. De huurder/opdrachtgever is verplicht zelf zorg te dragen voor afdracht van wettelijke vergoeding wanneer de apparatuur van Rhandor Events gebruikt wordt voor het ten gehore brengen van auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals live-muziek, audiodragers, videodragers of zang.
Lid 3. De huurder/opdrachtgever dient in geval van bezorging, op- en afbouw of installatie van gehuurde goederen, zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid van de overeengekomen locatie. Indien deze locatie om eender welke reden niet bereikbaar is, vervalt uitsluitend iedere overeengekomen verplichting tot bezorging, op- en afbouw of installatie door Rhandor Events.

Artikel 21. Reparatie
Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht. Waar op de voet van artikel 18 door huurder de zaken op goede staat bij in ontvangstname zijn beoordeeld althans behoorden te worden beoordeeld, gaan Rhandor Events en huurder krachtens deze voorwaarden van het uitgangspunt uit dat de oorzaak van het defect raken van de zaken, indien geen sprake is van normale slijtage, voor rekening en risico van de huurder komt. Met andere woorden, de huurder wordt alsdan verondersteld verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn. Deze kosten kunnen worden verrekend met de waarborgsom.

Artikel 22. Verzekering
Lid 1. De huurder draagt het volle risico en de volle verantwoordelijkheid voor de gehuurde zaken gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld.
Lid 2. De huurder dient de gehuurde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade door verlies, diefstal, beschadiging, brand etc.
Lid 3. Op eerste verzoek van Rhandor Events dient de huurder een kopie van de betreffende verzekeringspolis te kunnen tonen, waaruit van het verzekerd zijn van de onderhavige zaken ook voor wat betreft een bepaalde periode duidelijk blijkt.
Lid 4. Indien op eerste verzoek van Rhandor Events niet inzage wordt verstrekt in het voldoende verzekerd zijn van de zaken, is Rhandor Events gerechtigd de huurovereenkomst als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, waarbij de nog te verschijnen huurtermijnen door huurder wel verschuldigd zullen zijn. Het is immers huurder die tekortschiet in zijn verplichtingen jegens Rhandor Events op het punt van het in verzekering nemen van de van Rhandor Events gehuurde zaken.
Lid 5. De koper die zaken van Rhandor Events heeft gekocht, ten aanzien van welke zaken Rhandor Events zijn eigendomsvoorbehoud laat gelden, derhalve zaken die niet contant door koper zijn betaald, dient koper eveneens voor deugdelijke verzekering zorg te dragen. Desgewenst dient deze koper aan Rhandor Events bewijs van verzekering ten aanzien van deze zaken te leveren. Wordt dat bewijs desgewenst niet geleverd, dan komt de overeenkomst niet tot stand c.q. kan zij door Rhandor Events worden ontbonden. Koper blijft dan wel aansprakelijk voor door Rhandor Events gelden c.q. te lijden schade.

Artikel 23. Schade en gebreken
Lid 1. De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan Rhandor Events te melden. Zonder toestemming van Rhandor Events mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Eenzelfde verplichting tot melding bestaat voor de koper die zaken van Rhandor Events heeft gekocht, ten aanzien waarvan Rhandor Events zijn eigendomsvoorbehoud laat gelden.
Lid 2. Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde zaken zal Rhandor Events slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen werkplaats (doen) aanbrengen c.q. (doen) verrichten.
Lid 3. Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde zaken buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft huurder het recht op vervanging van de betreffende zaken gedurende de verdere looptijd van de huurovereenkomst, tenzij de zaken zich niet in Nederland bevinden of anderszins zich buiten een in de overeenkomst bepaalde straal dan wel zich niet op de in de overeenkomst bepaalde plaats bevinden.
Lid 4. Rhandor Events is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en/of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren.

Artikel 24. Garantie
Lid 1. Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleent Rhandor Events aan de koper/huurder/opdrachtgever schriftelijk garantie ter zake de deugdelijkheid van de door Rhandor Events geleverde/verhuurde zaken. Onder die deugdelijkheid moet worden verstaan dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor ze zijn geproduceerd en waarvoor ze worden gebruikt. Ter zake fabricagefouten verleent Rhandor Events garantie in die zin, dat ofwel, bij ondeugdelijkheid van de zaken als gevolg van de fabricagefouten, vervangende zaken worden geleverd, ofwel, indien de koper/huurder/opdrachtgever zulks wenst, zal bij ontbinding van de overeenkomst de koop-/huursom worden terugbetaald. In geval van fabricagefouten zal Rhandor Events nooit aansprakelijk zijn voor vervolgschade. De garantie geldt tevens niet in die gevallen als de defecten in de zaken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan materiaal- en fabricagefouten of indien Rhandor Events na overleg met de koper/huurder/opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte zaken levert. Gebruikte zaken worden wat dat betreft afgenomen in de toestand en met de kwaliteit waarin ze op dat moment verkeren.
Lid 2. Voor alle zaken en materialen die Rhandor Events niet zelf vervaardigt, verleent hij nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren. Indien materialen zoals in het vorige lid omschreven en ter zake waarvan garantie geldt, door Rhandor Events worden hersteld, dienen de kosten als uurloon e.d. door koper/huurder/opdrachtgever gewoon te worden voldaan.
Lid 3. Voor verkochte en geleverde zaken met fabrieks- respectievelijk importeurs- of groothandelsgarantie, gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 25. Retentierecht
Wanneer Rhandor Events zaken van de koper/huurder/opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze zaken onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de overeenkomst met deze zelfde koper/huurder/opdrachtgever, tenzij de koper/huurder/opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

Artikel 26. Aansprakelijkheid
Lid 1. Rhandor Events is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
daden of nalatigheden van de koper, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
Lid 2. Rhandor Events is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de koper/huurder/opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld of opzet van Rhandor Events of van hen, die door Rhandor Events te werk zijn gesteld.
Lid 3. Rhandor Events zal niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een koper/huurder/opdrachtgever te vergoeden, behoudens in geval sprake is van opzet of grove schuld zijdens Rhandor Events.
Lid 4. Voor schade die de huurder/koper/opdrachtgever aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde/gekochte zaken veroorzaakt, is Rhandor Events nimmer aansprakelijk. De huurder/koper/opdrachtgever zal Rhandor Events ter zake van alle aanspraken van derden vrijwaren.

Artikel 27. Overmacht
Lid 1. Een tekortkoming kan Rhandor Events niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 
Lid 2.
Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Rhandor Events of de huurder/koper/opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van zaken door leveranciers van Rhandor Events, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Rhandor Events, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Rhandor Events overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de koper/huurder/opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
Lid 3. Rhandor Events is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 28. Eigendomsvoorbehoud
Lid 1. Zolang Rhandor Events geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop heeft ontvangen, blijven de geleverde zaken eigendom van Rhandor Events.
Lid 2. Rhandor Events heeft het recht deze zaken terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige koper zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de zaken wordt gelegd.
Lid 3. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde zaken, zijn de koper verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 29. Mededelingsverplichtigen huurder/koper/opdrachtgever
Lid 1. Huurder/koper/opdrachtgever dient Rhandor Events onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op de roerende of onroerende zaken die huurder/koper/opdrachtgever van Rhandor Events onder zich heeft. Hetzelfde dient te geschieden indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Rhandor Events dreigen te worden geschaad doordat derden pretenderen rechten te hebben met betrekking tot de door huurder van Rhandor Events gehuurde zaken. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, surseance van betaling die de huurder aanvraagt of reeds heeft verkregen, of indien huurder in de omstandigheid verkeert dat hij heeft opgehouden derden te betalen als gevolg van betalingsonmacht.
Lid 2. Wanneer zich een geval voordoet gelijk in het voorgaande lid bepaald, is de huurder/koper/opdrachtgever verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder, advocaat e.d. onverwijld inzage te geven in de onderhavige huur-/koopovereenkomst.

Artikel 30. Opzegging/ontbinding/wanprestatie
Lid 1. Indien de koper/huurder/opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
Lid 2. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Rhandor Events in geval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten of deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.
Lid 3. De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Rhandor Events eveneens, indien de koper/huurder/opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Rhandor Events op de koper/huurder/opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn, zelfs indien de betaaltermijn ter zake de facturen nog niet is verstreken.
Lid 4. De huurovereenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde zaken bij Rhandor Events. Indien partijen zijn overeengekomen, dat Rhandor Events bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde zaken bij huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen. Bij onmiddellijke beëindiging van de huurovereenkomst dienen door huurder wel de resterende huurtermijnen integraal in één keer aan Rhandor Events te worden betaald. Zulks zal niet behoeven indien de reden voor de ontbinding c.q. onmiddellijke beëindiging van de huurovereenkomst is gelegen in de risico- c.q. aansprakelijkheidssfeer van Rhandor Events.
Lid 5. Bij beëindiging/ontbinding van de overeenkomst zullen de gehuurde zaken en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in dezelfde conditie, waarin zij verstrekt zijn, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van Rhandor Events moeten worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de zaken gebreken vertonen of beschadigd zijn c.q. dat de huurder/koper/opdrachtgever de zaken niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is Rhandor Events gerechtigd de huurder/koper/opdrachtgever de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen. Verrekening met de waarborgsom is toegestaan.
Lid 6. Indien de huurder ter zake enige verplichting in gebreke blijft, is Rhandor Events bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
Lid 7. Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is Rhandor Events gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van de huurovereenkomst, onverminderd het recht van Rhandor Events op verdere schadevergoeding.

Artikel 31. Vervanging
Indien huurder/koper/opdrachtgever onder eigendomsvoorbehoud buiten staat is, om welke reden dan ook, de onder eigendomsvoorbehoud gekochte/gehuurde zaken aan Rhandor Events terug te (laten) bezorgen, dient huurder/koper/opdrachtgever aan Rhandor Events een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen ter grootte van de vervangingswaarde van de gekochte/gehuurde zaken. Ter motivering van die door Rhandor Events geleden schade, zal Rhandor Events de aankoopprijs van de niet te vervangen gekochte/gehuurde apparatuur dan wel een door een leverancier uitgebrachte offerte aan de huurder/koper/opdrachtgever moeten kunnen tonen.

Artikel 32. Betaling
Lid 1. Betaling dient te geschieden bij levering van de gekochte zaken c.q. bij in ontvangst nemen van de verhuurde zaken, derhalve contant, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Indien uitdrukkelijk schriftelijk betaling op factuur met inachtneming van een betaaltermijn is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de overeengekomen termijn.
Indien er geen betaaltermijn is overeengekomen, wordt de betaaltermijn vastgesteld op veertien dagen na factuurdatum.
Lid 2. Indien niet binnen voormelde termijn na factuurdatum is betaald, is de koper van rechtswege in verzuim; de huurder is vanaf het moment van in verzuim komen over het opeisbare bedrag een wettelijke rente verschuldigd van 0,667 % per maand, oftewel 8 % op jaarbasis.
Lid 3. Wanneer de koper/huurder/opdrachtgever in staat van faillissement, surseance van betaling of overige betalingsonmacht komt te verkeren c.q. in de gevallen waarin het bedrijf van de koper/huurder/opdrachtgever wordt geliquideerd, zullen de verplichtingen van de koper/huurder/opdrachtgever jegens Rhandor Events onmiddellijk opeisbaar zijn, derhalve ook in de gevallen waarin de betaaltermijn terzake de factuur c.q. de facturen nog loopt c.q. nog lopen.
Lid 4. De door de koper/huurder/opdrachtgever verrichte betalingen strekken steeds ter betaling in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats tot betaling van de qua datum oudste opeisbare facturen. De koper/huurder/opdrachtgever heeft derhalve niet de bevoegdheid zelf te bepalen dat een bepaalde betaling op een bepaalde latere factuur betrekking heeft.
Lid 5. Het is koper/huurder/opdrachtgever niet toegestaan ter zake de betaling een korting of verrekening toe te passen.
Lid 6. Indien de koper/huurder/opdrachtgever in gebreke of in verzuim is inzake het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen jegens Rhandor Events, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper/huurder/opdrachtgever. De koper/huurder/opdrachtgever is in ieder geval 15 % aan incassokosten verschuldigd, ongeacht of Rhandor Events zelf voor incassering van zijn nota('s) zorgdraagt dan wel de incasso aan een derde uitbesteedt. In dat laatste geval heeft Rhandor Events de bevoegdheid om alle daadwerkelijke door deze derde in het kader van het incasseren gemaakte en aan Rhandor Events doorbelaste kosten van de koper/huurder/opdrachtgever te claimen. Koper/huurder/opdrachtgever dient deze kosten aanvullend ook te betalen en verklaart zich daartoe bij deze ook uitdrukkelijk bereid.
Lid 7. Wordt een nota niet tijdig voldaan, dan is Rhandor Events gerechtigd zijn werkzaamheden, voor zover toepasselijk, op te schorten. Gedacht kan worden bijvoorbeeld aan assistentie door Rhandor Events op de plaats waar de door koper/huurder/opdrachtgever geleverde/gehuurde zaken moeten functioneren. Rhandor Events kan zulks ook doen in verband met andere opdrachten van koper/huurder/opdrachtgever dan waarop de onbetaalde nota betrekking heeft. Rhandor Events is niet aansprakelijk voor eventuele uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade.
Lid 8. Reclames c.q. protesten inzake nota's dienen per ommegaande, en in ieder geval binnen acht werkdagen na datum van de nota, schriftelijk aan Rhandor Events te worden kenbaar gemaakt. Gebeurt dat niet, dan is het bedrag van de betreffende nota verschuldigd. De hiervoor vermelde bepalingen zijn dan onverkort van toepassing.

Artikel 33. Wijzigingen van de voorwaarden
Rhandor Events is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Rhandor Events zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper/huurder/opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de koper/huurder/opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 34. Toepasselijk recht
Op alle door Rhandor Events gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomst wordt geacht in Nederland te zijn gesloten respectievelijk te zijn verricht.

Artikel 35. Geschillen
Elk geschil tussen Rhandor Events en koper/huurder/opdrachtgever gerezen, ook in die gevallen waarin slechts één van beiden een probleem als een geschil ervaart, zal, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslist door de Rechtbank te Utrecht. In geval de kantonrechter bevoegd is, zal elk geschil worden beslist door de Kantonrechter te Amersfoort. Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid van Rhandor Events om de koper/huurder/opdrachtgever te dagvaarden voor de rechter, die volgens de wet of het toepasselijke Internationale Recht bevoegd is.